top of page

OTISK

 

TefMeFlex GmbH

Wiesenring 1

07554 Korbußen

 

Telefon:  +49 36602 / 51410

Pošta: info@tefmeflex.de

Web:  www.tefmeflex.de

OPRÁVNĚNÍ ŘEDITELÉ

Martin Albert, Martin Frank

REGISTRAČNÍ SOUD | SÍDLO SPOLEČNOSTI

Okresní soud v Jeně  
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

HRB 518586
 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO pro DPH

dle §27 zákona o dani z přidané hodnoty

DE345917158

DAŇOVÉ ČÍSLO
161/121/17486

ODPOVĚDNÝ
publicisticko-redakční obsah podle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o vysílání a telemédiích (RStV)

Martin Albert

jednatel firmy

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Společnost TefMeFlex GmbH (dále jen „my“) je provozovatelem těchto webových stránek.

Toto právní upozornění upravuje používání našich webových stránek. V jednotlivých případech může být nutné dodržovat další předpisy, například při přístupu na webové stránky, které jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům.
V těchto případech naleznete další informace na příslušných místech.

 

1. Používání našich webových stránek

Máte právo prohlížet, ukládat a stahovat obsah našich webových stránek pro soukromé nebo novinářské účely.

Reprodukce, distribuce a/nebo zpřístupnění obsahu pro jiné účely vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.

Pokud souhlasíme, je použití bezplatné, ale musí být připojeno následující upozornění na autorská práva v jasně viditelné a čitelné podobě:

© TefMeFlex www.tefmeflex.de
 

Jiné použití je zakázáno. To se týká zejména změn a úprav obsahu nebo jeho částí.
 

Toto právní upozornění udržujeme vždy aktuální, může být proto nutné právní upozornění přizpůsobit změněným rámcovým podmínkám věcné nebo právní povahy. Používáním našich webových stránek přijímáte aktuální právní upozornění.

Porušení ustanovení tohoto právního upozornění Vás zavazuje zdržet se toho a odstranit následky, tj. dotčené úkony užívání je nutné zastavit a případné kopie zničit. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky, zejména nároky na náhradu škody.

2. Práva duševního vlastnictví

Obsah dostupný na našich webových stránkách je chráněn autorským právem. To se týká zejména obsahové struktury webových stránek, jakož i textů, fotografií, audio/video souborů a databází.

Názvy produktů a design produktů použité na našich webových stránkách mohou být chráněny mimo jiné zákonem o ochranných známkách a/nebo soutěžním právem. To se týká zejména log a značek. Kromě toho mohou být výrobky chráněny i jinými způsoby, například patenty na design, patenty na užitné vzory nebo patentová práva.

Jakékoli zaviněné neoprávněné použití našich webových stránek, názvů produktů, prezentací produktů nebo produktů představuje porušení autorských práv, ochranných známek, hospodářské soutěže nebo jiných práv průmyslového vlastnictví.

3. Odpovědnost za vlastní obsah

Naše odpovědnost, bez ohledu na právní základ, za škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním našich webových stránek je omezena na takové škody, které jsme my nebo naši zástupci způsobili úmyslně, hrubou nedbalostí nebo - v případě újmy na životě, končetiny nebo zdraví – lehkou nedbalostí. V případě lehce nedbalého porušení smluvních povinností je naše odpovědnost omezena na typické a předvídatelné škody. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje i na provoz webových stránek a stahování obsahu. Žádáme vás proto, abyste si před stahováním souborů a informací sami zajistili dostatečnou ochranu proti virům.

4. Odpovědnost za obsah třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy (tzv. odkazy) na webové stránky provozované třetími stranami ("webové stránky třetích stran"). Kromě toho lze na našich stránkách zřídit diskusní fóra (tzv. chaty), ve kterých mohou třetí osoby vyjadřovat své názory na jakékoli téma ("externí příspěvky").

Nepřijímáme obsah externích webových stránek a externích příspěvků za vlastní, spíše se tímto výslovně distancujeme od tohoto obsahu.

Pokud zjistíme, že webové stránky třetích stran nebo příspěvky třetích stran porušují zákonná ustanovení nebo práva třetích stran, smažeme odkaz nebo příspěvek do chatu, pokud je to právně a technicky možné.

Zveřejňování nezákonných materiálů nebo materiálů, které porušují práva třetích stran, v diskusních fórech na našem webu je zakázáno. To platí zejména pro pomlouvačný, znevažující, urážlivý nebo pornografický materiál.

(Poslední aktualizace: 01.09.2021)

bottom of page